Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

CD&V wil roetfilterfraude aanpakken

PERSBERICHT

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters bevestigde deze week in de media dat ze niet zal overgaan tot de aankoop van nieuwe meetapparatuur voor het opsporen van roetfilterfraude. Nochtans is er consensus onder wetenschappers dat de uitstoot van roetpartikels negatieve gevolgen heeft voor de volksgezondheid. CD&V vraagt Minister Peeters om door te gaan met de aankoop, de homologatieprocedure en het nodige wetgevende kader.

Enkele jaren geleden startte toenmalig Minister van Mobiliteit Ben Weyts met de aankoop van  zogenaamde PN-meettoestellen nadat een grootschalige roetfilterfraude werd vastgesteld. De bestaande tests in de autokeuringscentra bleken onvoldoende waterdicht. De autokeuringssector kon met de huidige roettest onmogelijk vaststellen of een roetfilter al dan niet correct functioneert. Om fraude bij roetfilters te kunnen detecteren, voerde GOCA daarom in 2017 en 2018 een studie uit in opdracht van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaruit bleek dat de zogenaamde PN-meter of deeltjesteller een antwoord biedt. Oude meetapparatuur kijkt hoe troebel gassen zijn en meten wat ‘zichtbaar’ is. Sinds dieselvoertuigen een filter hebben gekregen worden grote, zichtbare deeltjes weggefilterd en kunnen de bestaande meettoestellen de overblijvende deeltjes niet meer registreren omdat ze kleiner en niet meer zichtbaar zijn. Nieuwe meettoestellen gaan een sample nemen en gaan kijken hoeveel deeltjes er per kubieke centimeter aanwezig zijn. Het doel was om tegen eind 2020 alle Belgische autokeuringscentra daarmee uit te rusten. Minister Peeters laat die plannen nu varen. Ze  zegt dat de huidige testen iets minder streng zijn dan de testen met de PN-meter maar de Minister wil zich niet strenger opstellen dan wat Europa vraagt, namelijk een opaciteitstest die kijkt naar hoe troebel gas is.

Belangrijke impact op gezondheid

De nieuwe meettoestellen maken een belangrijke reductie van fijnstofemissies door dieselvoertuigen mogelijk. CD&V-parlementslid Karin Brouwers: “Fijn stof heeft een belangrijke impact op onze gezondheid en leidt jaarlijks tot om en bij de 10 000 vroegtijdige sterftes. In volle corona-pandemie waar we zien dat bepaalde uitwassen van ons gedrag zoals de uitstoot van fijn stof als katalysator werken, is het belangrijk om vooruitstrevend te zijn.”

CD&V is het dus niet eens met de afwachtende houding van de Minister. CD&V-parlementslid Lode Ceyssens: “Het opleggen van euronormen heeft geen zin als vervolgens niet gecontroleerd kan worden of de roetfilters werken. Als we het serieus menen met onze luchtkwaliteit moeten we ons niet richten op het minimum maar net hoog streven. Laat ons in deze een voortrekkersrol opnemen. Bovendien is fraude zondermeer niet opsporen oneerlijk tegenover iedereen die de regels wel correct naleeft.”

Gemaakte afspraken nakomen

De Vlaamse parlementsleden vragen aan de minister vragen om de gemaakte afspraken na te komen en te zorgen dat alles in gereedheid wordt gebracht om de toestellen te homologeren en definitief in gebruik te nemen. “Zo blijft ons land binnen Europa haar voortrekkersrol vervullen samen met andere trekkers als Duitsland, Nederland en Zwitserland”, zo zeggen Karin Brouwers en Lode Ceyssens. “We hebben begrip voor het feit dat dit nog enige tijd kan vergen om het wetgevend kader aan te passen en voldoende correcte meettoestellen te bestellen, maar willen wel niet wachten op een Europese richtlijn. Integendeel, wij willen richting geven aan Europa en roepen de minister op tot actie.” Eerder liet de Brusselse CD&V-fractie al weten de beslissing van Minister Peeters te betreuren. Tijdens de vorige legislatuur ondertekenden de drie Gewesten een protocolakkoord, waarbij ook 340.000 euro werd geïnvesteerd in een verkennende studie door GOCA. Brussels Parlementslid Bianca Debaets vindt het ontoelaatbaar dat één van de drie Gewesten er nu simpelweg de stekker uit trekt.

Luister hier eveneens naar de reportage op Doorbraak.be

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37